Posts Tagged ‘kursor zamość’

Lewostronne porazenie miesnia pierscieniowo

Saturday, September 14th, 2019

Lewostronne porażenie mięśnia pierścieniowo–nalewkowego bocznego. Położenie strun głosowych podczas oddychania. Położenie strun grosowych podczas wydawania głosu. Struna prawa zbliżyła się do linii środkowej, pracuje zatem sprawnie, struna lewa natomiast tego ruchu nie wykonała i pozostała w pozycji wdechowej. Położenie strun głosowych podczas wydawania głosu w porażeniu mięśnia międzynalewkowego (w tyle głośni pozostaje trójkątna szczelina). …read more

Etamon dziala równiez korzystnie przy wspólistnieniu powierzchownego zapalenia zyl

Friday, September 13th, 2019

Etamon działa również korzystnie przy współistnieniu powierzchownego zapalenia żył (thrombophlebitis superficialis migrans). Ze względu na możliwość zapaści wskutek spadku ciśnienia obwodowego wstrzykiwać należy. wyłącznie w ułożeniu poziomym chorego, któremu należy obniżyć głowę i górną połowę ciała; po iniekcji chory powinien leżeć w łóżku przez godzinę. W razie groźnej zapaści wstrzykujemy natychmiast podskórnie adrenalinę i stosujemy sztuczne oddychanie. Długość okresu leczenia etamonem zależy od wyników działania tego środka: bóle i chromanie przestankowe ustępują często już po kilku wstrzyknięciach; niekiedy znów leczenie musi trwać tygodnie, a nawet miesiące. …read more

Hydergina (Roche) jest to polaczenie, dwuhydroergokorniny, krystyny i kryptyny

Friday, September 13th, 2019

…read more

Operowac w tym miejscu szczególnie ostroznie

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Pien wspólczulny przykryty luzna tkanka laczna

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Zabieg powinien trwac bez przerwy i moznosci najdluzej

Monday, September 9th, 2019

Zabieg powinien trwać bez przerwy i możności najdłużej. W jednym naszym przypadku trwał on 120 godzin (Walenty Hartwig) . Po ukończeniu blokady leczenie penicyliną kandyduję się. Ponieważ do skutecznego działania penicyliny w powolnym zapaleniu wsierdzia niezbędne jest stężenie jej w krwi kilkakrotnie przewyższające to, które in. vitro hamuje wzrost zarazka chorobotwórczego, przeto zamierzając zastosować w tej chorobie leczenie penicyliną, skojarzone z blokadą nerek, pożądane jest uprzednio oznaczyć stężenie penicyliny powstrzymujące wzrost zarazka, wyhodowanego we krwi. …read more

Heparyne stosuje sie dozylnie w 5010 roztworze fizjologicznym soli kuchennej w 4 dawkach na dobe, mianowicie o godzinie 8 i 20 po 2,5 ml i o godzinie i 16 po 2 11

Monday, September 9th, 2019

Heparynę stosuje się dożylnie w 5010 roztworze fizjologicznym soli kuchennej w 4 dawkach na dobę, mianowicie o godzinie 8 i 20 po 2,5 ml i o godzinie i 16 po 2 11. Dawki te dotyczą heparyny zawierającej w 1 ml 80 jednostek. Ogółem więc otrzymuje chory w pierwszej dobie 450 mg heparyny. Jednocześnie z tym jako conditio sine qua non bada się czas protrombinowy, by nie przedawkować heparyny i nie wywołać przez to krwawień. Heparyna działa szybko, lecz na krótki czas, obliczany na kilka godzin. …read more

Leczenie przeprowadza sie hormonem pecherzykowym (dwuhydrofolikuhna) lub jego estrem bedzwinowym

Sunday, September 8th, 2019

Leczenie przeprowadza się hormonem pęcherzykowym (dwuhydrofolikuhną) lub jego estrem będźwinowym. Ester (oestradiolum benzoicum) wstrzykuje się domięśniowo po 1 ml 1 do 6 razy w okresie międzymiesiączkowym, dwuhydrofolikulinę (gynoestryl) zaś podaje się wewnętrznie 3 razy dziennie po 15-20 kropli jako leczenie uzupełniające, a w lżejszych przypadkach jako leczenie samodzielne. Istotę czynną tylnego płata przysadki stosuje się: 1) w ostrej niewydolności krążenia pochodzenia pozasercowego i 2) werytromealgii. Hormon tarczycy stosuje się w leczeniu otłuszczenia serca, w przypadkach niewydolności krążenia z obrzękami, zależnymi od upośledzenia czynności tarczycy, w chorobie Raynauda, w samorodnej przewlekłej sinicy kończyn. Podaje się go nadzorując tętno i czynność serca oraz ilość moczu np. …read more

Rozpoznanie anatomicznego stanu serca odgrywa w sprawie leczenia kapielami i kwasoweglowymi stosunkowo nieduza role

Friday, September 6th, 2019

Rozpoznanie anatomicznego stanu serca odgrywa w sprawie leczenia kąpielami i kwasowęglowymi stosunkowo niedużą rolę. Kąpiele te mogą być pożyteczne, bądź też szkodliwe bez różnicy, czy stosuje się je u chorego z wadą serca, czy z zapaleniem przewlekłym mięśnia sercowego, czy z przewlekłym jego zwyrodnieniem lub ze stwardnieniem tętnic. Znaczenie rozstrzygające ma tu zawsze stopień sprawności mięśnia sercowego i narządu krążenia w ogóle. Stąd kąpiele kwasowęglowe są wskazane w organicznych chorobach serca po wyprowadzeniu chorego z okresu niewydolności krążenia. Natomiast nie powinno się stosować kąpieli kwasowęglowych we wszystkich przypadkach wyraźnych zaburzeń wyrównania krążenia. …read more

Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 2

Thursday, September 5th, 2019

Główne szlaki klirensu kortyzolu występują w wątrobie (poprzez reduktazy pierścienia A [5.-reduktaza i 5.-reduktaza]) i nerki (poprzez dehydrogenazę 11.-hydroksysteroidową typu 2 [11.-HSD2], która przekształca kortyzol w kortyzon). To usuwanie jest kompensowane przez regenerację kortyzolu z kortyzonu przez dehydrogenazę 11.-hydroksysteroidową typu (11.-HSD1) w wątrobie i tkance tłuszczowej.11,12 Regulacja tych enzymów jest złożona.12,13 Ponadto u pacjentów w stanie krytycznym podwyższony poziom kwasów żółciowych w krążeniu może być silnym supresorem ekspresji i aktywności enzymów metabolizujących kortyzol. [14-17] Postawiliśmy hipotezę, że metabolizm kortyzolu zmniejsza się w krytycznej chorobie, przyczyniając się do utrzymującej się hiperkortyzolemii ze zwiększoną inhibicją kortykotropiny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Metody
Projekt badania
Aby przetestować naszą hipotezę, przeprowadziliśmy pięć badań klinicznych porównujących 158 kolejno przesiewanych pacjentów na oddziale intensywnej terapii (ICU) z 64 dobranymi pod względem demograficznym grupami kontrolnymi (Tabela i Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu) .18, 19 W badaniach tych mierzono dzienny poziom kortykotropiny i kortyzolu; osoczowy klirens, metabolizm i wytwarzanie podczas wlewu steroidowych hormonów znakowanych deuterem jako znaczników; klirens osoczowy 100 mg hydrokortyzonu; metabolity kortyzolu w moczu; oraz poziomy informacyjnego RNA (mRNA) i białka w wątrobie i tkance tłuszczowej w celu oceny głównych enzymów metabolizujących kortyzol. …read more