Ograniczanie ryzyka ulgi – Wytyczne dotyczące przepisywania opioidów CDC cd

Podczas zwiększania dawki do 50 MME lub więcej na dobę, lekarz powinien dokładnie oszacować indywidualne korzyści i ryzyko. Należy unikać stosowania dawek 90 MME lub więcej lub decyzja o zwiększeniu dawki powyżej tego poziomu powinna zostać starannie przemyślana i uzasadniona. Przy przepisywaniu opioidów regułą jest rozpoczynać od niskiej i iść wolno . Po trzecie, klinicyści powinni zachować ostrożność podczas przepisywania opioidów i powinni uważnie monitorować wszystkich pacjentów. Lekarze przepisujący leki powinni ograniczać ryzyko, na przykład, unikając jednoczesnego stosowania benzodiazepin, jeśli to możliwe, przeglądając dane z programu monitorowania leków na receptę, podejmując decyzję o rozpoczęciu lub kontynuowaniu leczenia opioidami, oferując nalokson przynajmniej pacjentom, którzy są bardziej narażeni na przedawkowanie, mając wyraźny plan zejścia z rampy w celu zwężenia i przerwania leczenia, regularnego ponownej oceny dawkowania i konieczności leczenia opioidami oraz badania przesiewowego toksykologii moczu na początku leczenia i, w przypadku niektórych pacjentów, okresowo później. U pacjentów, którzy uzależniają się od opioidów, leczenie metadonem, buprenorfiną lub naltreksonem poprawia wyniki.
Rozpoczęcie leczenia opioidami jest decyzją doniosłą i powinno być podejmowane tylko przy pełnym zrozumieniu przez lekarza i pacjenta istotnego ryzyka. Lekarze muszą rozpoznać ryzyko związane z każdym leczeniem opioidami i powinni przepisać tylko najkrótszy potrzebny kurs. Chociaż zalecenie dotyczy przewlekłego bólu, wielu pacjentów uzależnia się od opioidów po leczeniu ostrym bólem. Trzy dni leczenia lub mniej często wystarczą; więcej niż 7 dni rzadko będzie wymagane. Niektóre urazy i zabiegi chirurgiczne mogą wymagać dłuższych kursów; leczenie bólu pooperacyjnego wykracza poza zakres niniejszych wytycznych. Ponadto ważne jest, aby omówić przechowywanie opioidów w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nielegalnemu wykorzystywaniu, a także doradzać pacjentom w zakresie ryzyka przedawkowania powodowanego przez członków gospodarstwa domowego i inne osoby.
Zarządzanie przewlekłym bólem jest sztuką i nauką. Nauka o opioidach dla bólu przewlekłego jest jasna: dla znacznej większości pacjentów znane, poważne i zbyt często śmiertelne ryzyko znacznie przewyższa nie udowodnione i przejściowe korzyści.
Wytyczne dotyczące przepisywania opioidów CDC.
1. Terapia niefarmakologiczna i farmakoterapia nieopioidowa są preferowane w przypadku przewlekłego bólu. Lekarze powinni rozważyć terapię opioidową tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla bólu i funkcji przewyższają ryzyko dla pacjenta. W przypadku stosowania opioidów należy je łączyć z niefarmakologiczną terapią i nieopioidową terapią farmakologiczną.
2. Przed rozpoczęciem leczenia opioidami bólu przewlekłego lekarze powinni ustalić cele leczenia u wszystkich pacjentów, w tym realistyczne cele dotyczące bólu i funkcji, i powinni rozważyć, w jaki sposób przerwać terapię, jeśli korzyści nie przeważają nad ryzykiem. Lekarze powinni kontynuować leczenie opioidami tylko wtedy, gdy występuje istotna klinicznie poprawa w zakresie bólu i funkcji, która przewyższa ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta.
3. Przed rozpoczęciem i okresowo podczas leczenia opioidami, klinicyści powinni omówić z pacjentami znane ryzyko i realistyczne korzyści terapii opioidowej oraz obowiązki pacjenta i dostawcy w zakresie leczenia.
4
[patrz też: dyżury aptek pyskowice, kurzajka na pięcie, suchodół po wyrwaniu zęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Ograniczanie ryzyka ulgi – Wytyczne dotyczące przepisywania opioidów CDC cd”

  1. Sofa King says:

    Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

  2. Igor says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu proviron[...]

  3. Bruno says:

    w stosunku do lasera to duży krok na przód

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek pyskowice kurzajka na pięcie suchodół po wyrwaniu zęba