Posts Tagged ‘zao słubice’

LECZENIE METODAMI FIZYCZNYMI (PHYSICOTHERAPIA)

Saturday, September 7th, 2019

LECZENIE METODAMI FIZYCZNYMI (PHYSICOTHERAPIA). Wśród metod fizycznych w lecznictwie chorób narządu krążenia dużą rolę odgrywa przede wszystkim leczenie klimatyczne oraz leczenie kąpielami kwasowęglowymi, czyli tzw. szczawnymi. Leczenie klimatyczne (Climatotherapia) W chorobach narządu krążenia jest bardzo pożądane oderwać chorego od czasu do czasu od pracy zawodowej oraz środowiska, w którym chory przebywa, i stworzyć warunki, które zapewniając spokój układowi nerwowemu i narządowi krążenia oraz lecząc zakłóconą przemianę materii sprzyjają utrzymaniu sprawności narządu krążenia na dłuższy czas. Łatwiej niż w domu skutek ten można uzyskać w zdrojowiskach. …read more

Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 3

Thursday, September 5th, 2019

Po 100 minutach infuzji d4-kortyzolu uczestnicy otrzymywali także deuterowany kortyzon (D2-kortyzon, Cambridge Isotopes) 25 jako bolus do zalewania 0,08 mg, a następnie ciągły wlew 0,1505 mg na godzinę. Próbki krwi uzyskano 5 minut przed infuzją D4-kortyzolu i w odstępach 60, 120, 140, 160, 165, 170, 175 i 180 minut po infuzji. W próbkach przed infuzją mierzono poziomy kortykotropiny w osoczu (jak opisano powyżej), a poziomy czynnika martwicy nowotworu . (TNF-.) i interleukiny-6 mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego (Invitrogen). …read more

Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 6

Wednesday, September 4th, 2019

Poziomy cytokin korelowały dodatnio z produkcją kortyzolu, ze współczynnikiem oznaczania 0,26 dla TNF-. (P = 0,02) i 0,30 dla interleukiny-6 (P = 0,01); korelacja dodatnia korelowała również z poziomem kortykotropiny, ze współczynnikiem oznaczania 0,28 dla TNF-. (P = 0,03) i 0,30 dla interleukiny-6 (P = 0,02). Zgodnie z tymi korelacjami stwierdzono, że pacjenci z układowym zespołem odpowiedzi zapalnej19 mieli o 90% wyższą produkcję kortyzolu niż ci, którzy nie mieli zespołu (3,4 . …read more

Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy

Tuesday, September 3rd, 2019

Dwustronna makronodularna przerost kory nadnerczy jest rzadką przyczyną pierwotnego zespołu Cushinga. W tej postaci hiperplazji, nadmierne wydzielanie kortyzolu hamuje uwalnianie kortykotropiny przez kortykotropy przysadkowe, co powoduje niskie poziomy kortykotropiny w osoczu. Tak więc choroba została nazwana niezależnym od kortykotropiny makronodularnym przerostem kory nadnerczy. Badaliśmy nieprawidłową produkcję kortykotropiny w tych nadpobudliwych gruczołach nadnerczy. …read more

On the Road (to a Cure) – Turystyka z komórkami macierzystymi i lekcje dla edycji genów ad

Sunday, September 1st, 2019

Na początku potencjał pola został podkreślony w kontekście debat na temat federalnego finansowania pracy z udziałem embrionalnych komórek macierzystych, przy czym artykuły często nie odróżniały wyraźnie tych komórek od innych rodzajów komórek macierzystych, z których niektóre były już w użyciu terapeutycznym. Po ustąpieniu konfliktu politycznego zasięg przesunął się na próby kliniczne, zwykle wyrażając optymizm co do perspektyw bliskiego sukcesu – entuzjazm, który wydawał się nie być ograniczony przez niepowodzenia badawcze, takie jak zaprzestanie pionierskiej próby Gerona dotyczącej terapii zarodkowej komórek macierzystych dla kręgosłupa uszkodzenie przewodu. Analiza tego doniesienia prasowego wykazała, że naukowcy są często używani do wiarygodnych wypowiedzi oferujących nierealistyczne ramy czasowe. Stwierdzono, że pomimo potrzeby generowania entuzjazmu dla – lub inwestowania w – postępów, naukowcy powinni ostrożniej przekazywać realne terminy tłumaczeń do popularnej prasy.1 Edycja genów może być zagrożona tym samym zjawiskiem. Podczas gdy badania nad komórkami macierzystymi oferują obietnicę odnowienia lub zastąpienia tkanki, edycja genów jest drogą do zmiany tkanki na poziomie genetycznym lub epigenetycznym. …read more

Kiedy etyczne jest powstrzymywanie zapobiegania ad

Sunday, September 1st, 2019

Jeszcze bardziej ekstremalne, zapewnienie bezpłatnej terapii zastępczej nikotyną kosztuje mniej niż 5000 USD za każdy uzyskany QALY4, a telewizyjne kampanie medialne dotyczące zaprzestania palenia kosztują mniej niż 300 USD za każdy uzyskany QALY5, ale takie programy są rzadko podejmowane. Zupełnie inne standardy leczenia i prewencji pierwotnej wynikają z natury empatii i struktur finansowych naszego systemu opieki zdrowotnej. Po pierwsze, kobieta z rakiem płuc otrzymuje leczenie bez względu na koszty, ponieważ jest ona konkretną istotą ludzką, ma imię i twarz, z którymi możemy wczuć się w empatię i której cierpienie z powodu braku leczenia możemy zobaczyć. Z drugiej strony kampania medialna zapobiega cierpieniom ludzi, którzy są nienazwani i nie widziani – a przez to łatwiejsza do zignorowania. Po drugie, kobieta otrzymuje leczenie, ponieważ jako społeczeństwo zwracamy szpitalom i lekarzom koszty opieki, a rząd zapewnia nieopłaconą opiekę i zasiłki za przeniesienie kosztów na ubezpieczonych pacjentów. …read more

Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 2

Sunday, September 1st, 2019

Trzy małe badania pilotażowe wykazały tendencje w kierunku korzyści terapii skojarzonej i minimalne obawy dotyczące bezpieczeństwa u pacjentów z niewielkim udarem mózgu lub TIA.18-20 Przeprowadziliśmy klopidogrel u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z ostrym niediagnozowaniem zdarzeń mózgowo-mózgowych (CHANCE), aby przetestować hipotezę, że 3 miesiące leczenia kombinacją klopidogrelu i aspiryny zmniejszy ryzyko nawrotu udaru, w porównaniu z samą aspiryną, wśród pacjentów z ostrym udarem wysokiego ryzyka lub niedokrwiennym udarem niedokrwiennym.
Metody
Przestudiuj badanie
Badanie to przeprowadzono zgodnie z protokołem i planem analizy statystycznej, które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Proces został opracowany przez trzech autorów i był nadzorowany przez komitet wykonawczy, który miał pełny dostęp do danych. Gromadzenie i wprowadzanie danych zostało przeprowadzone przez personel Tiantan Clinical Trial and Research Center for Stroke, w którym przeprowadzono analizę danych. …read more

Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej ad 7

Sunday, September 1st, 2019

Zmiany wysokości od wartości podstawowych u kobiet z nowymi złamaniami kręgów lub bez nich w grupach alendronianu i placebo. Zmiany wysokości obliczono jako średnią z trzech do pięciu pomiarów na kobietę, wykonanych za pomocą stadiometru Harpendena. Dane dotyczące kobiet z trzech grup alendronowych zostały zebrane. Utrata wzrostu u kobiet bez nowych złamań kręgów była mała i podobna w grupach leczonych i przyjmujących placebo (odpowiednio 2,8 i 3,3 mm) (Figura 2). Wśród kobiet z nowymi złamaniami kręgów osoby z grupy placebo straciły średnio 23,3 mm wysokości, podczas gdy średnia utrata wysokości w grupie alendronianowej (5,9 mm) była tylko nieznacznie większa niż średnia utrata kobiet bez nowe złamania. …read more