Posts Tagged ‘bepanthen na brodawki’

Trzymiesieczne staranne leczenie zachowawcze nie przynosi widocznej poprawy

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Operowac w tym miejscu szczególnie ostroznie

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Z krajowych przetworów do tej grupy leków nalezy myostriatol

Sunday, September 8th, 2019

Z krajowych przetworów do tej grupy leków należy myostriatol. Jest to wyciąg ze szkieletowych mięśni cieląt. Jak stwierdził Józef Felix badaniami na zwierzętach, wywołuje on wybitny spadek ciśnienia krwi w dużym krążeniu wskutek rozszerzenia naczyń skórnych, mięśniowych i jelitowych obok bardzo nieznacznego tylko wpływu na naczynia mózgowe- i płucne i braku działania na naczynia wątroby i nerek, naczynia wieńcowe serca ulegają rozszerzeniu; samo serce nie bierze prawie udziału w obniżaniu ciśnienia tętniczego, punkt zaczepienia miostriatolu stanowi warstwa mięsna naczyń. Lastman stwierdził na ludziach, że miostriatol, zastosowany domięśniowo lub dożylnie, zwalnia czynność serca i zwiększa wskaźnik oscylometryczny, nie wywiera natomiast wyraźnego działania na ciśnienie tętnicze skurczowe rozkurczowe i średnie. Stosuje się miostriatol zwykle w postaci wstrzykiwań domięśniowych po 1 ampułce 112 razy dziennie. …read more

Na cisnienie rozkurczowe wyraznego wplywu nie wywieraja

Friday, September 6th, 2019

Na ciśnienie rozkurczowe wyraźnego wpływu nie wywierają. Sztuczne kąpiele kwasowęglowe stosuje się w domu, a ze zdrojowisk krajowych w Ciechocinku, Inowrocławiu, Iwoniczu, Jastrzębiu, Jaworzu: Rabce. W Iwoniczu stosuje się tzw. pół naturalne kąpiele kwaso węglowe (Bokser i Janik), sporządzane w ten sposób, że słabo alkaliczno-słoną szczawę ze źródła Emma wzbogaca się w wolny kwas węglowy przez dodanie do wody mineralnej ściśle określonej ilości 25% kwasu solnego. Kąpiele sztuczne zasadniczo działają tak samo i jak kąpiele kwasowęglowe naturalne. …read more

Po kapieli chory powinien przez 1-2 godziny lezec spokojnie, najlepiej w cieplym lózku

Friday, September 6th, 2019

Po kąpieli chory powinien przez 1-2 godziny leżeć spokojnie, najlepiej w ciepłym łóżku. Działanie kąpieli można potęgować dodaniem 2-3 kg soli. Początkowo kąpiel bierze się, co drugi dzień, później, co dzień z 2-3-dniowymi przerwami po paru kąpielach. Okres leczenia wynosi 10 do 15 kąpieli. Leczenie kąpielami kwasowęglowymi powinno się odbywać pod dokładnym nadzorem lekarza. …read more

Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 8

Wednesday, September 4th, 2019

Aktywność 5.-reduktazy oszacowano przez obliczenie stosunku 5 p-tetrahydrokortyzolu do kortyzolu (w panelu D) i stosunku tetrahydrokortyzon do kortyzonu (panel E). W panelach od A do E paski przedstawiają średnie, a standardowe błędy pasków T. Dolne panele pokazują korelacje poziomu całkowitych kwasów żółciowych (w log10 wartościach) z aktywnością 5.-reduktazy oszacowaną przez obliczenie stosunku 5a-tetrahydrokortyzolu do kortyzolu (Panel F), aktywność aktywności 5.-reduktazy jako oszacowano przez obliczenie stosunku 5.-tetrahydrokortyzolu do kortyzolu (Panel G) i aktywności 5.-reduktazy, jak oszacowano przez obliczenie stosunku tetrahydrokortyzon do kortyzonu (Panel H). Czerwone linie w trzech dolnych panelach wskazują linie regresji, a zacienione obszary oznaczają 95% przedziały ufności. …read more

Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 7

Wednesday, September 4th, 2019

Te wyniki są zgodne z zaburzoną konwersją kortyzolu do kortyzonu przez 11.-HSD2. Osad Kansytolu w plazmie
Zbadaliśmy, czy zmieniony metabolizm kortyzolu u pacjentów w stanie krytycznym występuje w stężeniach nadfizjologicznych po podaniu terapeutycznego hydrokortyzonu. Obliczony klirens osoczowy po podaniu 100 mg hydrokortyzonu u pacjentów (0,04 . 0,02 litrów na minutę) był o 60% mniejszy niż w kontrolach (0,10 . …read more

Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy AD 4

Tuesday, September 3rd, 2019

Synteza kortykotropinowa w próbkach nadtwardych nadnerczy u pacjentów z towarzyszącym zespołem Cushinga. Wykres po lewej stronie panelu A pokazuje wyniki testów odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) ekspresyjnej RNA (mRNA) proopiomelanokortyny (POMC) i dehydrogenazy 3-fosforanu glicerolu-3 (GAPDH) w próbki tkanki hiperplastycznej od 10 pacjentów oraz w próbkach pobranych od przysadkowego gruczolaka kortykotropowego (Co Ad) i prawidłowych kontroli z dodatnim wynikiem testu na jądro. Wykres po prawej stronie pokazuje wyniki testu RT-PCR w czasie rzeczywistym na ekspresję mRNA POMC znormalizowanego do cyklofiliny w eksplantach hiperplastycznych od 22 pacjentów. Panel B pokazuje immunohistochemiczną lokalizację kortykotropiny w cytoplazmie gąbczastych z Pacjenta 27 (P27) po lewej stronie i zwartych komórek od Pacjenta 12 (P12) po prawej stronie. …read more

Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy AD 2

Tuesday, September 3rd, 2019

Nadmierne wydzielanie kortyzolu przez powiększone nadnercze hamuje uwalnianie kortykotropiny przez przedni płat przysadki, co prowadzi do niskiego poziomu kortykotropiny w osoczu. Z tego powodu choroba została również nazwana makronodularnym przerostem nadnerczy niezależnym od kortykotropiny. Zrozumienie patofizjologii makronodularnego rozrostu nadnerczy niezależnego od kortykotropiny od dawna jest nieuchwytne. Utrzymywanie się nadmiernego wydzielania kortyzolu pomimo stłumionych poziomów kortykotropiny w osoczu było uważane za wynik autonomicznego procesu. …read more

Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy AD 8

Monday, September 2nd, 2019

Nie znaleziono mutacji (tabela 1). Dyskusja
Próbowaliśmy wykryć nieprawidłową ekspresję kortykotropiny u szeregu pacjentów z zespołem Cushinga i tym, co zostało nazwane dwustronnym makronodularnym przerostem kory nadnerczy. MRNA kodujący proopiomelanokortynę prekursor kortykotropiny wykryto we wszystkich badanych nadczynnych komórkach nadnerczy. Ponadto, hiperplastyczne próbki wyrażały konwertazę prohormonową typu 1, co sugeruje, że nadnercza dotknięte makronodularnym przerostem kory nadnerczy mogą wytwarzać bioaktywną kortykotropinę po przetworzeniu jej prekursora. …read more